Cínovec

Tisk
Lokalita Cínovec na mapě

Lokalizace: Ústecký kraj, okres Teplice

Stručná historie

Žilné cíno-wolframové ložisko Cínovec bylo těženo již od roku 1378. Ložisko tvoří 14 žil tvaru plochých misek, seřazených koncentricky nad sebou s výchozy až na povrch. Ložisko Cínovec – jih je úpadním pokračováním cínonosných granitů do nižších horizontů tvořeno 2 polohami greisenizovaných žul s průměrnou mocností 20 m.

Od roku 1959 do ukončení těžby v roce 1978 bylo na ložisku Cínovec – starý závod vytěženo 658,7 kt rudniny o kvalitě 0,222 % Sn, 0,207 % W a 0,307 % Li. Na ložisku Cínovec – jih bylo od roku 1980 do ukončení těžby v roce 1990 vytěženo celkem 451,3 kt rudniny o kvalitě 0,183 % Sn, 0,024 % W. Dobývací prostor Cínovec zrušen v roce 1992. Pro ložisko Cínovec – jih je stanoveno chráněné ložiskové území Cínovec. Evidováno je zde 53 371 kt nebilančních zásob Sn,W a Li rud.

Druh činnosti

  • Hlubinné dobývání Sn, W rud
  • Dobývací metoda na ložisku Cínovec – starý závod – směrné a dovrchní zátinkování se základkou a bez základky, v závěrečné fázi těžba zbytkových pilířů; na ložisku Cínovec – jih – komorování a šikmé stěnování
  • Ruda upravována na místní gravitační úpravně s ukládáním kalů na odkaliště.

Současný stav

Úvodní důlní díla byla v souladu s platnými báňskými předpisy zlikvidována nebo zajištěna. Důl zlikvidován, podzemí zatopeno, povrch částečně rekultivován a následně prodán. Rovněž odkaliště prodáno.
V letech 2015-2016 soukromými subjekty prováděn vrtný průzkum s možností o znovuobnovení hlubinné těžby, zároveň snaha o využití odkaliště.
 

Environmentální problém a jeho řešení

Poddolování

Přímé a nepřímé negativní projevy (poklesové kotliny, propady) na povrch v důsledku značného rozsahu zejména historických důlních děl (štoly, komíny, dobývky) v přípovrchové části ložiska Cínovce – starý závod

Důlní vody

Na úrovni 3. patra dolu Cínovec jsou důlní vody odváděny historickou odvodňovací štolou na saskou stranu Krušných hor do Spolkové republiky Německo.